DỊCH VỤ GAME

ÚP BÍ KIẾP

Tổng giao dịch: 386

Hoàn thành: 301

SĂN ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 5490

Hoàn thành: 4800

UP SỨC MẠNH ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 348

Hoàn thành: 262

UP SỨC MẠNH SƯ PHỤ

Tổng giao dịch: 117

Hoàn thành: 72

LÀM NHIỆM VỤ

Tổng giao dịch: 1681

Hoàn thành: 1446