DỊCH VỤ GAME

ÚP BÍ KIẾP

Tổng giao dịch: 222

Hoàn thành: 170

SĂN ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 4137

Hoàn thành: 3672

UP SỨC MẠNH ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 250

Hoàn thành: 185

UP SỨC MẠNH SƯ PHỤ

Tổng giao dịch: 82

Hoàn thành: 44

LÀM NHIỆM VỤ

Tổng giao dịch: 1356

Hoàn thành: 1166